نشانه مورکاریو

طراحی گرافیک - طراحی نشانه (لوگو)

نشانه نوشته و نشانه تصویری مورکاریو در طراحی این نشانه چالش اصلی به کارگیری ریتم و ایجاد فرمی مستحکم و مردانه بوده است. فرم اصلی استفاده شده در این کار مربع هست که همان فرم ایده ال برای القای استحکام و ایستایست. فرم تصویری برگرفته از نقوش باقی مانده از انسان های اولیه هست و دو نشانه نوشته فارسی و انگیلیسی با در نظر گرفتن دیگری طراحی شده که هماهنگ و هم جهت پیش بروند.