عکاسی - عکاسی خبری

عکاسی از مسابقه خیریه اسکی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

در پیست اسکی دربندسر